فلش قوس الکتریکی مناسب فیلیپین است

قوس الکتریکی یا آرک فلش چیست؟ - مثلث زرد